Registreringsavgift

En avgift för registrering tas ut med en timmes handläggningstid. 

Miljötaxa

Årlig kontrollavgift

En kontrollavgift ska betalas varje år och avgiftens storlek beror på typen av verksamhet och verksamhetens omfattning. Det genomsnittliga antalet kontrolltimmar som ska ägnas åt verksamheten per år fastställs genom att använda livsmedelsverkets vägledning för riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter.

Den årliga kontrollavgiften bestäms genom att antalet kontrolltimmar multipliceras med den timtaxa som kommunfullmäktige fattat beslut om. Denna årliga avgift omfattar den ordinarie kontrollen.

  • För verksamheter som registrerats ska den årliga kontrollavgiften betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas.
  • För verksamheter som godkänts ska den årliga kontrollavgiften betalas från och med det kalenderår som följer efter det att livsmedelsverksamheten har påbörjats.

För både registrerade och godkända verksamheter gäller att avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten upphört.

Avgift för extra kontroll

Om den ordinarie kontrollen visar på brister i livsmedelsföretagets verksamhet, kan det krävas ytterligare kontrolltillfällen för att se att bristerna har åtgärdats. Denna extra kontroll betalas av det ansvariga företaget genom debitering enligt timtaxan.

Timdebitering tillämpas även vid befogade klagomål samt vid konstaterade matförgiftningar.