Näringslivsorganisationer

Almi – Ska du göra verklighet av din idé? Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? I så fall borde du vända dig till oss på Almi. Tillsammans kan vi ta ditt företagande till en ny nivå. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Genom dotterbolaget Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential.
Det här gör Almi

Coompanion – Vill du starta eget företag tillsammans med andra, till exempal ett kooperativt företag eller vill du ha hjälp med att hitta andra samarbetsformer? Vi kan alla företagsformer men är särskilt kunniga på företagsformen ekonomisk förening... företagsformen som passar särskilt bra för företagande i ett kooperativ.

Företagarna – Skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Lantbrukarnas Riksförbund – Partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna.

Atrinova – Atrinova arbetar med affärsutveckling, inkubator- och demoverksamhet och avknoppningar från industrin, med särskilt fokus på kunskapsintensiv och högteknologisk verksamhet. Atrinova arbetar också med särskilda och fördjupade affärsutvecklingsinsatser, bland annat för att därigenom också bevara befintliga och utveckla nya, stabila och långsiktiga arbetstillfällen i regionen, och kommersialisering av forskningsresultat. Syftet är att skapa tillväxt i regionen och därmed bevara och utöka det lokala engagemanget i regionens näringsliv.

Regionförbundet i Kalmar län – Politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

Svenskt Näringsliv – Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha bästa möjliga villkor för att verka och växa.

Myndigheter

Arbetsförmedlingen – En rekrytering kan gå lättare än du tror. Med oss som partner får du hjälp vid nyanställningar hur dina behov än ser ut. Vi erbjuder kostnadsfria tjänster för att du snabbt ska hitta rätt medarbetare.

Bolagsverket – Vi har i uppdrag att ge goda förutsättningar för näringslivet. Vi vill skapa en bra infrastruktur för tillväxt och ge företagsamma människor de besked de behöver för att kunna förverkliga sina drömmar.

Energimyndigheten – För att Sverige ska kunna få ett hållbart energisystem måste alla göra sitt. Små och stora företag och energiintensiva industrier kan på olika sätt minska energianvändningen.

Försäkringskassan – Här finns information om de områden som Försäkringskassan ansvarar för och som du som har eget företag eller nyligen har startat eget företag kan behöva känna till.

Länsstyrelsen i Kalmar län – Statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Patent- och registreringsverket – Ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design.

Skatteverket – Förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar.

Svenska ESF-rådet – Statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Socialfonden i Sverige.

Tillväxtverket – Nationell myndighet som underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Vårt arbete bidrar till hållbar tillväxt.

Tullverket – Unik kompetens när det gäller varuflöden. Därför har vi det viktiga uppdraget att kontrollera varuflödet, säkerställa konkurrensneutral handel och bidra till ett säkert samhälle. Vi ska förenkla det legala och förhindra det illegala.

VINNOVA – Sveriges innovationsmyndighet har som syfte att öka konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem.