Här är du: Kommun » Organisation » Svets & Svenska

Projekt: Svets & Svenska

Högsby kommun har sökt och fått beviljat projektmedel från Tillväxtverket för att starta upp projektet ”Svets & Svenska – En ljusnande framtid”. Projektet ingår i programmet Glasriket integration 2015-2016. Projekttiden är cirka ett år, från januari 2016 till januari 2017.

Det finns idag en stor efterfrågan på kvalificerad arbetskraft (inte minst välutbildade svetsare) hos regionens näringsliv, som trots god tillgång på arbetskraft rent generellt har stora rekryteringssvårigheter. Samtidigt har vi, till såväl Högsby kommun som regionen i helhet, haft en stor invandring av utlandsfödda individer med många gånger hög kompetens inom bl a industriella yrkesområden, som trots detta har svårt att ta sig in och etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Tillskapandet av ett ökat intresse för utbildningar som faktiskt också efterfrågas av näringslivet är således av hög prioritet. Skulle man dessutom kunna väcka ett sådant intresse hos våra nyanlända (som traditionellt sett har haft svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden) och utbilda dem inom dessa områden, så blir samhällsvinsterna extra stora (möjlighet till en snabbare integrationsprocess, färre arbetslösa och företagens kompetensförsörjning tryggas).

Högsby Utbildningscenter - HUC är som enda gymnasieskolan i Kalmar län, ackrediterad och godkänd av svetskommissionen att bedriva internationell svetsutbildning enligt IIW:s (Internationell Institute of Welding) riktlinjer.

Därför vill Högsby kommun utreda och klargöra förutsättningarna för att, redan till höstterminen 2016, kunna erbjuda våra nyanlända och utlandsfödda personer en yrkesförberedande industriteknisk utbildning med inriktning svetsteknik, alternativt en validering av befintliga kunskaper och kompetenser, med goda chanser till jobb efter examen. Initiativet möjliggör dessutom en snabbare integrationsprocess med inträde på den svenska arbetsmarknaden. 

Syfte:
- Inventera och kartlägga intresset samt skapa nyfikenhet hos, såväl våra nyanlända som i befintliga SFI-grupper, för det av HUC - Högsby UtbildningsCenter tillhandahållna Industritekniska programmet med inriktning svetsteknik.

- Utreda och dokumentera förutsättningarna för att i större skala kunna erbjuda denna utbildning i kombination med SFI-utbildning och arbetsplatsförlagd praktik.

-Inventera och kontakta regionens industriföretag för att kartlägga deras framtida behov avseende komptensförsörjning med fokus på svetsteknik, och samtidigt, till utbildningen, knyta till sig presumtiva praktikplatser hos kontaktade företag, samt inventera eventuella behov av språkstöd hos företagen.

- Med start höstterminen 2016 (augusti) starta upp utbildningen i skarpt läge och då i nära samarbete med den regionala verkstadsindustrin.

Mål:
- Med start höstterminen 2016, kunna erbjuda våra nyanlända och utlandsfödda personer en yrkesförberedande utbildning, alternativt en validering av befintliga kunskaper och kompetenser, med goda chanser till jobb efter examen, som dessutom möjliggör en snabbare integrationsprocess med inträde på den svenska arbetsmarknaden. 

Målgrupp:
- Utlandsfödda kvinnor och män i regionen - nyanlända och de som idag t ex redan läser på SFI

- Företag i regionen verksamma inom verkstadsindustrin

Nuläge:
Utbildningen pågår för fullt, kurserna som projektdeltagarna läser är de ordinarie kurserna inom gymnasieskolans Industritekniska utbildning, vilka också kommer att betygsättas enligt gymnasieskolans betygssystem. Projektdeltagarna är integrerade i de vanliga undervisningsgrupperna bestående av både gymnasieelever och komvuxelever. Fördelen med detta som vi ser det, jämfört med att ha en separat undervisningsgrupp, är att det ytterligare påskyndar inlärningen av svenska språket i allmänhet, och fackspråket i synnerhet. Ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv fungerar också konceptet alldeles utmärkt. Alla oavsett bakgrund som befinner sig i lokalerna samtidigt känner en samhörighet i att, de har likadana arbetskläder, de hjälper varandra vid de olika maskinerna, de kommer med råd och tips om hur man kan klara knepiga uppgifter, kort sagt de hjälper varandra i sin strävan att nå sina gemensamma mål.

Senast kontrollerad: 2016-04-29.
Snabbval