Här är du: Kommun » Organisation » Miljö och hälsa

Miljö och hälsa

Myndighetsnämnden, via Miljö- och byggkontoret, arbetar med tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen m.fl. Vi har också en rådgivande funktion till företag, privatpersoner och kommunala förvaltningar.

Miljö- och byggkontorets uppgift är att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljö. Vi arbetar för att användningen av mark och vatten sker så att en långsiktigt god hushållning tryggas. Vi arbetar även för att material, varor och energi hanteras i kretslopp samt att den biologiska mångfalden och värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och bevaras. Att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intresse när det gäller livsmedel är även det en av våra arbetsuppgifter.

Till oss vänder du dig om du har frågor om vatten, avlopp, radon, energi, buller, kompostering, naturvård och övergripande miljöfrågor.

Senast kontrollerad: 2016-08-30.
Snabbval