Här är du: Kommun » Demokrati & Politik » Politisk organisation » Revisionen

Revisionen

Kommunens revisorer har kommunfullmäktiges uppdrag att granska styrelsers och nämnders verksamhet samt att pröva om den sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna ska också granska om kommunens räkenskaper är rättvisande och om den interna kontrollen som sker inom förvaltningen är tillräcklig.

Kommunrevisorerna är valda av kommunfullmäktige.

 

Kommunens förtroendevalda revisorer 2019-2022:

(M) Lars Axetun
(C) Anders Ek
(S) Margareta Johansson
(S) Mats Persson
(SD) Björn Bäckström

Ordförande: Margareta Johansson
Vice ordförande: Lars Axetun

Senast kontrollerad: 2019-01-03.
Snabbval