Här är du: Invånare » Nyheter » Förtydligande angående bygglov för LED-skylt

Förtydligande angående bygglov för LED-skylt

    

I en artikel i Barometern/Oskarshamns-Tidningen i slutet av november 2018 kan man läsa att Trafikverket har överklagat en LED-skylt längs med väg 34. Enligt artikeln står det att Högsby kommun är sökande för denna skylt. Detta stämmer inte och följande är ett förtydligande:

Det stämmer att Högsby kommun har sökt bygglov för en LED-skylt i mars 2018 längs med väg 34. Ett bygglov för denna skylt har beviljats med villkoret att ett reglemente baserat på trafikverkets direktiv följs. Detta bygglovsbeslut har dock redan vunnit laga kraft och har ingenting med Trafikverkets överklagan att göra.

Bygglovsbeslutet som Trafikverket nu har överklagat gäller en LED-skylt som ett privat företag har ansökt bygglov om. Det har alltså ingenting med Högsby kommun att göra (varken gällande ägande eller innehåll).

När ansökan kom in var den planerade placeringen på så kallad ”prickmark”, alltså mark som ej får bebyggas. Enligt plan- och bygglagen kan ett så kallat litet avsteg göras i vissa fall, men då måste sakägare höras. Därför hördes sakägare, däribland Trafikverket och Östra Småland Kommunalteknikförbund (ÖSK).

De båda hade då synpunkter. ÖSK ansåg att skyltens placering var för nära ledningar (de hade inga synpunkter gällande flaggstängerna). Där med avstyrkte ÖSK skyltens placering. Trafikverket hade inga synpunkter på flaggstängerna så länge de placeras minst 15 meter från vägkant, vilket är fallet enligt både ansökan och bygglovsbeslutet.

Trafikverkets synpunkter på skylten är något mer komplicerade då de utöver placering rör innehåll, ljus, rörelse med mera. En summering av deras yttrande är att de avstyrker ett medgivande till avsteg.

Enligt bygglovsbeslutet ska dock skylten följa Trafikverkets riktlinjer från juni 2014, reviderade 2016, och därmed uppfylls Trafikverkets krav på innehåll med mera. Problemet som då kvarstår är placeringen.

Skylten har sedan Trafikverkets och ÖSK:s sakägaryttrande fått en ny placering, inom detaljplan och på ett område med byggrätt (småindustri, JM). Det är denna placering som beslutet grundar sig på. Skyltens planeras alltså att uppföras cirka 30 meter från riksvägen och på mark som får bebyggas. Åtgärden är därmed planenlig och det finns inga hinder att bevilja ett bygglov. Bygglov ska därmed beviljas enligt PBL kap. 9 § 30.

Publicerad 2018-12-18
Snabbval