Det är viktigt att varje barn känner trygghet och får uppleva att de lyckas i skolan. Det ska kännas roligt att gå till skolan. Det är viktigt att barnens spontana glädje och nyfikenhet tas till vara. Det är pedagogens uppgift att fånga barnens uppmärksamhet och göra lärandet intressant. Det är också pedagogens uppgift att få barnen att reflektera över sitt eget lärande.

I förskoleklassen jobbar vi efter ett dagsschema, där styrda aktiviteter varvas med fri lek och raster. Förskoleklassen har rast samtidigt med skolans övriga elever. Varje morgon går vi igenom dagsschemat som består av bilder som är uppsatta på väggen, så att alla barn vet vad som ska hända under dagen.

Lek

Verksamheten i förskoleklassen ska genomsyras av att yngre barns lärande sker genom lek. Leken är viktig i de planerade aktiviteterna, men under dagen har barnen även så kallad fri lek där de själva väljer vad de vill göra. Den fria leken kan bestå i att barnen ägnar sig åt olika bygg- och rollekar, spelar spel, pusslar eller pysslar/ritar/målar. Pedagogen försöker föra leken framåt och se till att barnen inte fastnar i en viss lek/aktivitet.

Ibland sker leken i par med en kompis som pedagogen har lottat fram. I den fria leken finns stora möjligheter för barnen att pröva egna idéer, använda sin fantasi och kreativitet. De övar sig också i det sociala samspelet med klasskamraterna.

Språk

Varje dag har barnen i förskoleklassen språklekar enligt Bornholmsmodellen, där de tränar sin språkliga medvetenhet. Vi följer arbetsgången i Ingvar Lundbergs bok Bornholmsmodellen - Vägen till läsning - Språklekar i förskoleklass och kompletterar med Bornholmsmodellen i praktiken av Maria Rydkvist, samt materialet FonoMix Munmetoden för f-klass av Gullan Löwenband Jansson.

Dessa dagliga språklekar gör att många av barnen har knäckt koden för läsning och skrivning när de kommer till mitten av vårterminen under sitt år i förskoleklass.

Varje torsdag reflekterar barnen över vad de har lärt sig, övat på eller blivit bättre på under veckan som gått. Barnen samtalar i mindre grupper, varje barn får sedan säga en mening som överförs till text på Smartboarden. Sedan skrivs texten ut och barnen limmar in den i sin händelsebok.

Här får barnen öva sig på att tänka tillbaka på något som redan hänt, de övar på meningsbyggnad, diskuterar ordval och ser konkret hur ”prat” blir till skrivna ord inklusive skriv-och läsriktning. På detta sätt skriver barnen sin egen bok om sitt år i förskoleklassen.

Högläsning förekommer så gott som dagligen och mestadels då ur böcker där barnen måste tänka sina egna inre bilder. Barnen får också bland annat öva på att koppla texterna till sig själva eller andra böcker/filmer. Ibland får barnen lyssna på muntligt berättade sagor.

Genom att använda ett språk- och kunskapsinriktat arbetssätt försöker pedagogerna få in språkträning under dagens alla aktiviteter. Barnen får öva att berätta och samtala med varandra, både i par, i mindre grupper och inför hela klassen.

Matematik

Matematikundervisningen i förskoleklassen utgår från Favorit-matematik utgiven av Studentlitteratur, som ger barnen många olika erfarenheter och upplevelser av matematik både inomhus och utomhus. Barnen får reflektera över matematiska problem och de ges en möjlighet att få en positiv inställning till matematik, då många övningar uppfattas som ren lek eller pyssel/skapande.

Barnen arbetar mycket med konkret material som finns i deras omgivning och får reflektera kring sin egen lösning på uppgiften. Vi arbetar också med enkel programmering och använder då så kallade BeeBots som lånas från AV-media i Kalmar.

En återkommande uppgift i förskoleklassen är att barnen vid varje månadsslut ritar stapeldiagram över månadens väder, som de ritat på den gemensamma almanackan. Sedan får barnen jämföra olika månaders väder genom att läsa av diagrammen, i den här övningen får barnen träna både antal och begrepp som till exempel lika många, mest och minst.

Matematik förekommer även i andra ämnen och i den fria leken, där kan pedagogen hjälpa barnen att utveckla deras matematiska tänkande ytterligare. Barnen har även tillgång till olika spel och pussel som på ett roligt sätt tränar matematik och matematiskt tänkande.

Natur, teknik och samhälle

Vi arbetar med olika teman, som är knutna till läroplanen men som även kan utgå från barnens intressen. Det kan till exempel handla om vatten, rymden eller olika högtider. Undervisningen bedrivs både inomhus och utomhus, och består av teori varvat med praktiska uppgifter för barnen att lösa.

Varje år brukar förskoleklassen arbeta med en NTA-låda som är anpassad för deras ålder. NTAlådorna är metodiskt upplagda och anpassade efter skolans läroplan. NTA står för Naturvetenskap och teknik för alla.

Bild/skapande och musik

Förskoleklassen har planerade bildövningar där de får pröva olika tekniker och material. Vi har regelbundet ett musikpass i förskoleklassen då vi sjunger, lyssnar på olika sorters musik eller ägnar oss åt dans/danslekar.

Det är viktigt att bild och musiklektionerna är lustfyllda och att varje barn får möjlighet att utvecklas och känna glädje i både bildskapande och sång/musik. Barnen har rätt att få möjligheter att uttrycka sig på flera sätt än det talade språket.

Idrott och rörelse

Förskoleklassen har planerad idrott två gånger i veckan, dessutom förekommer lekar i sporthallen under FA-tiden (FA-tid = Fritidsaktivitetstid). Barnen har längre raster varje dag tillsammans med åk 1-3.

En gång i veckan har förskoleklassen ett längre pass med lek och rörelse i skogen vid skolgården.

Utvecklingsmöjligheter

Jag tycker att förskoleklassens metodik står i ständig utveckling. Varje år kommer nya barn och ingen klass är den andra lik. Det gäller att hela tiden anpassa undervisningen efter barngruppens/enskilda barns behov och intressen. Det här läsårets uppstart består i att ha fokus på att bygga en trygg barngrupp.

 

Personal förskoleklass
Skyttefällaskolan
Reviderad 210829