Fritidshemmets pedagogik bygger på ett grupporienterat arbetssätt. Relationerna mellan elever samt mellan elever och personal är viktiga redskap i arbetet. Vår utgångspunkt är att lärande sker ständigt och inte enbart i arrangerade inlärningssituationer.

I kapitel 14 i skollagen står det:

 • Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass och grundskola.
 • Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation.
 • Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleverna och deras behov.
 • Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

I Lgr-11 står det:

 • Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och detta ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intresse och erfarenheter. Men också genom att eleverna kontinuerligt utmanas genom att de inspireras till nya upptäckter.
 • Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.
 • Man ska främja förståelsen för andra människor och förmåga till inlevelse.
 • Undervisningen vilar på demokratins grunder.

Kristallen och Rönnen strävar efter att tillsammans med fritidshemmets elever bygga en trygg kamratgrupp. Vi vill kunna ta hänsyn till både individens och gruppens behov av utveckling. Vi strävar efter att erbjuda en lustfylld och meningsfull fritidshemsvistelse.

Fröviskolan är en stor skola med många elever med olika bakgrunder och förutsättningar. Därför för vi kontinuerligt diskussioner kring värdegrund och bemötande mellan elev och elev men även mellan elev och pedagog.

Ett gott samarbete mellan förskolan, förskoleklass, skola och hemmet är en förutsättning för att kunna skapa ett helhetsperspektiv kring eleven och dess situation. Det blir ett naturligt samarbete med förskolan vid öppning och stängning.

Pedagogerna arbetar nära förskoleklass och skola i och med den samverkan som finns på vår skola.

Lärandet på fritidshemmet

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid.

Hur gör vi då detta?
Detta sker genom att vi försöker lyssna in elevernas behov, intressen samt förutsättningar. Dels i det dagliga samtalet men även genom förslagslåda och fritidsråd som hålls en gång i månaden på Kristallen med de äldre eleverna. På Rönnen kommer vi under läsåret låta eleverna känna inflytande och delaktighet genom att göra aktivitetsval med visuellt stöd 1 gång i månaden.

I vårt uppdrag ligger också att utmana och inspirera till nya upptäckter och detta sker genom att vi pedagoger sätter upp mål för verksamheten samt utifrån elevernas intressen och behov. På detta sätt låter vi eleverna möta olika arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.

Vi arbetar utifrån att eleverna möts och utvecklas i de fyra hörnstenar som verksamheten vilar på.

 • Språk och kommunikation
 • Skapande och estetiska uttrycksformer
 • Natur och samhälle
 • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Vi erbjuder ett varierat veckoprogram. Den fria leken är basen men vi erbjuder aktiviteter som sporthall, utflykt, skapande.

Teman som vi hoppas kunna genomföra dessa terminer är:

Kristallen: Lär känna din kamratgrupp /värdegrund med fokus mot språket, estetiska uttrycksformer med digitala verktyg samt Kristallens traditionella teman.

Rönnen: Lär känna din kamratgrupp/värdegrund med språkligt fokus genom att låta eleverna skapa/bygga egna kulissteatrar. Rönnens traditionella teman.

Studiebesök i närmiljön för båda avdelningarna.

Under loven arbetar avdelningarna nära varandra och vi gör då ett gemensamt lovprogram som skiljer sig från det vanliga.

Föräldrasamverkan

Vi strävar efter en god föräldrakontakt och tycker att den är viktig!

För att delge vårdnadshavarna information använder vi oss av:

 • Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning.
 • Infomentor
 • Drop-in fika en gång per termin (när möjlighet finns).
 • Information finns på Kristallens anslagstavla innanför ytterdörren.
 • Information finns på Rönnens köksfönster.
 • Erbjuder utvecklingssamtal om vårdnadshavarna så önskar.

Under verksamhetsåret kommer vi arbeta för att få ”återöppna” vårt Instagramkonto. Då vi ser det som en dokumentationsmöjlighet av elevernas fritidsvistelse hos oss.

Systematiska kvalitetsarbetet

Under läsåret 21 - 22 kommer vi fortsätta arbeta med den övergripande satsningen i kommunen som riktar sig mot språkutvecklande arbetssätt (SKUA).

Vi som fritidshem har ambitionen att få till ett tydligare och mer fördjupat arbete med det systematiska kvalitetsarbetet, där vi kommer väva in SKUA.

Utvärdering

 • Fortlöpande reflektioner tillsammans med pedagogerna i verksamheten för att föra arbetet framåt samt diskutera det som sker i gruppen.
 • Efter varje större tema en enkel utvärdering av vad eleverna tyckt om temat.
 • En gång per läsår får eleverna/vårdnadshavare svar på en enkät om verksamheten.
 • 2 gånger per termin fyller vi i ”pyramiden” som ger oss en grund till samtal kring varje fritidselev samt hur denna elev fungerar i gruppen.
 • En gång per göras observation/sociogram för ökad kunskap kring den fria leken.

Personal Rönnen/Kristallen
210825