Vision
Ugglemoskolan vill att alla inom skolan ska känna rättvisa, likvärdighet och trygghet. Arbetslaget ska utveckla en skola där barn och vuxna respekterar varandra, där elever, lärare och föräldrar blir väl bemötta. Personalen tillsammans med föräldrarna värnar om gemenskap och öppenhet gentemot varandra och strävar efter en gemensam syn på barn och lärande.

Definitioner
Vad är mobbning? Mobbning är när en eller flera individer upprepade gånger och över tid, blir utsatta för negativa handlingar från en eller flera individer.

Vad är kränkande behandling? Kränkande behandling är slag, knuffar, hot, svordomar, öknamn, utfrysning och blickar. Det kan också vara i form av sms, fotografier och via sociala medier med mera.
Kränkande behandling kan även delas in i:
Trakasserier – Uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet på grund av dennes kön, könsöverskridande identitet, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder.

Annan kränkande behandling: uppträdande som kränker elevens värdighet, men som ej har med diskriminering att göra.

Diskriminering: när en vuxen eller elev utsätts för kränkningar som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, könsöverskridande identitet, ålder och sexuell läggning. Diskriminering kan även ske genom skolans regler, undervisning och läroböcker.

Kartläggning och nulägesanalys
Som underlag till 2020/21 års likabehandlingsplan har vi genomfört elevenkäter, sociogram och personalens egna observationer.

Pedagogerna utvärderar fortlöpande arbetet med likabehandling under läsåret. En kartläggning kring elevers skolsituation görs med de äldre eleverna på höstterminen och med samtliga elever på vårterminen. Ett frågeformulär lämnas ut och fylls i av elev och förälder eller elev och pedagog samt tolk vid behov. Svaren analyseras och används kontinuerligt i vårt arbete kring kränkande behandling.

Kartläggning sker även vid utvecklingssamtal, sociogram, rastvakts- observationer, samtal med föräldrar, trygghetsvandringar samt kommunens elevenkät för årskurs 4-6. 

Mål för läsåret 21/22
1. Öka samhörighetskänslan mellan alla barn på skolan.

Vi vill ha kvar detta mål då det blivit en stor förändring i våra elevgrupper med in- och utflytt.

Främjande arbete
Definition: stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten genom att understödja och befrämja det arbete som vi redan gör.

Läsåret 2021/2022 

 • Vi försöker medvetet att blanda eleverna i olika grupper, både i klass och klasserna emellan, för att de lättare ska lära känna varandra.
 • Pedagogerna använder värderingsövningsmaterial och anpassar övningarna efter det behov som finns på vår enhet.
 • När ny likabehandlingsplan upprättas har föräldrarna och eleverna haft möjlighet att lämna synpunkter.
 • Vid våra konferenser lyfter vi fram målen i planen och diskuterar dem inför gemensamma aktiviteter kring värdegrund.
 • Varje termin genomförs trivselenkäter som sedan utvärderas av arbetslaget.
 • Vi gör fortlöpande sociogram i varje klass.
 • Varje enskild pedagog tar ansvar för att hålla sig uppdaterad inom diskrimineringsfrågor.
 • Elevvårdsteamet arbetar vänskapsfrämjande och har samtal med elever samt klasser vid behov.
 • På våra EHM uppmärksammar vi eventuell oro kring elevers välbefinnande. På dessa möten finns många professioner på plats och det ger en helhetssyn.
 • När en ny elev börjar ser vi till att några elever får ansvar för att stötta lite extra under den första tiden, speciellt under raster.

Förebyggande arbete
Definition:
Öka samhörighetskänsla mellan alla elever på skolan.

Läsåret 2021/2022 

 • Vi fortsätter med samarbetsövningar ca 1 gång/månad. Åk 0-3 för sig och åk 4-6 för sig.
 • Vi har gemensamma aktiviteter under läsåret där alla elever deltar.
 • All personal på skolan skall vara insatta i likabehandlingsplanen därför delges de innehållet och har möjlighet att ge synpunkter.
 • Vi utgår från resultaten av våra sociogram och enkäter och lägger upp höstens arbete efter det.
 • Elevhälsan arbetar vänskapsfrämjande och har samtal med elever samt klasser vid behov.
 • Vi informerar om var vårdnadshavare kan läsa likabehandlingsplanen.
 • Elevhälsan medverkar i det fortlöpande arbetet kring likabehandling och är delaktiga vid upprättandet av ny likabehandlingsplan.
 • Det är alltid minst en rastvärd ute.
 • Pedagog delar in lagen vid rastaktivitet vid behov.

Åtgärder när en kränkning upptäcks elev mot elev

Den i personalgruppen som får information om att någon elev känner sig utsatt för kränkande behandling ska genast:

 • Samtala med den kränkta eleven.
 • Samtala med den/de elever som upplevs ha kränkt.
 • Skriva ner vad som framkommit, åtgärder och föräldrakontakter i en incidentrapport (särskild blankett). Incidentrapporten skickas till rektor som vidarebefordrar till huvudman. 
 • Informera övrig personal om vad som bestämts vid samtalen. Det är hela personalgruppens ansvar att medverka till att kränkningarna upphör.
 • En uppföljning görs för att se om kränkningarna har upphört.

Åtgärder när en kränkning upptäcks vuxen mot elev

 • Den personal eller elev som upptäcker eller får kännedom om att en vuxen kränker en elev tar genast kontakt med rektor som ansvarar för utredning och åtgärder.
 • Rektor följer kommunens mobbningsplan.

Ansvarsfördelning
Rektor har ett övergripande ansvar för enhetens likabehandling av alla elever och samtlig personal. Arbetslaget på skolan har ett gemensamt ansvar för att likabehandlingsplanen följs och att planen förankras hos elever, föräldrar och personal på vår skola.

Tillägg från fritidshemmet Hallonet till Ugglemoskolans plan mott kränkande behandling 2021-2022

Hallonets fritidshem följer Ugglemoskolans plan men då vi bedriver en annan form av verksamhet gör vi följande tillägg;

Kartläggning sker kontinuerligt.

Varje dag inleds med en samling där alla har tillfälle att berätta om det är något speciellt. De väljer sedan vad de vill göra och då uppmärksammar personalen indelningen och stöttar så att alla elever har möjlighet att känna sig delaktiga.

Varje termin intervjuas barnen individuellt om sin vistelse på fritids. Genom att analysera detta så får man en bra överblick och kan tillsammans med barnen styra inriktningen på kommande verksamhet.

Sociogram görs 1 ggr/termin för att se hur kamratrelationerna fungerar.

Övergripande mål

 • Alla elever ska känna trygghet när de är på fritids.
 • Att alla elever är medvetna om människors lika värde oavsett de olikheter som finns.
 • Att elever ges möjlighet att utveckla samhörighet med varandra vilket leder till djupare relationer.

Främjande och förebyggande arbete

Vid höstterminens start arbetar vi extra mycket med regler, rutiner, samarbets- och lärakänna-övningar. Detta är grunden för att skapa en trygg grupp. Miljön på fritids är uppbyggd för att inspirera olika grupp - och samarbetslekar som rollek, spel, bygglek och skapande verksamhet. Här får barnen möjlighet till att samarbeta, hjälpa och stötta varandra. Pedagogerna ska alltid vara lyhörda och se till att alla barn blir sedda och lyssnade på . Vårdnadshavare träffar vi i regel dagligen och om något händer tar vi upp det när barnet hämtas eller så snart som möjligt. Vi vill också att de ska framföra sina funderingar och åsikter och ha en öppen dialog med oss pedagoger.

Om något allvarligt inträffar så talar vi genast med de berörda. Först får den eller de utsatta berätta vad som hänt sedan får alla inblandade parter ge sin version. Vi talar med vårdnadshavare till barnet och skriver en incidentrapport. Vi använder samma formulär och rutin som skolan. Innan höstlovet genomför vi trivselintervjuer med varje enskilt fritidhemsbarn. En sammanställning görs sedan utifrån elevernas svar fortsätter vi vårt värdegrundsarbete. Under vårterminen gör vi trivselintervjuer under april/maj månad.

Utvärdering av likabehandlingsplanen görs i juni 2021 och en ny plan upprättas i september 2021. Underlag för utvärdering är bland annat incidentrapporter, elevenkäter, protokoll från personalkonferenser, utvärderingar av aktiviteter och övningar under läsåret.

 

Utvärdering av plan mot kränkande behandling i juni 2022 och en ny plan upprättas i september 2022. Underlag för utvärdering är bland annat incidentrapporter, elevenkäter, protokoll från personalkonferenser, utvärderingar av aktiviteter och övningar under läsåret.