Området som tidigare använts för glasbruksverksamhet omfattar även fastigheterna Björkshult 2:2 och 1:35. Fastigheterna ligger vid Badebodaåns strand och omfattar cirka 10 000 m2. Badebodaån mynnar i sjön Allgunnen som till stora delar ingår i Allgunnens naturreservat.

Saneringsarbetet startade med etablering den 16 mars 2015 och avslutades under hösten 2015. SVEVIA har varit entreprenör för saneringsarbetet. Under arbetets gång har cirka 29 000 ton jordmassor schaktats bort.  

I entreprenadarbeten görs alltid en slutbesiktning där man kontrollerar tillsammans med en oberoende besiktningsman att de beställda jobben är utförda som det varit överenskommet. Denna slutbesiktning utfördes i december 2015.

På besiktningen beslutades att en efterbesiktning skulle göras av gräsytorna för att då kunna avgöra om gräset tagits sig tillfredsställande under våren. Denna efterbesiktning hölls i juni 2016. Man konstaterade då att ytterligare åtgärder kommer att behövas. 

I dagsläget har inga slutgiltiga åtgärder beslutats, men diskussioner förs med entreprenören och ytterligare provtagning och schaktarbeten kommer att krävas. Förhoppningen är att felet ska vara åtgärdat innan juni 2017. Utöver det återstår administrativt arbete som att skriva slutrapport till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. 

Naturvårdsverket står för den största delen av finansieringen av projektet. En mindre del betalas av ägaren till Björkshults glasbruk (Björkshult 2:21).

För information angående efterbehandling av förorenade områden: Naturvårdsverkets hemsida