Man ville framför allt försöka underlätta för handikappade att ta del av natur och kulturmiljöer på ett spännande sätt.

Syftet med projektet

Man ville skapa och bevara detta tätortsnära besöksmål så att det sen kunde brukas på ett långsiktigt sätt. Genom att hägna in vissa delar så att betning åter kunde bedrivas skulle man återskapa den ursprungliga miljön. Man skulle också arbeta för att framtagandet av en skötselplan togs fram så att man i framtiden behåller områdets karaktär.

Kommunen i samarbete med föreningen skulle ta fram informationstavlor som skulle sättas upp längs med en nyskapad vandringsled utmed Emån. Detta skulle öka kunskapen kring områdets historia och vårt kulturarv, framför allt då historien kring denna gröna oas mitt i Högsby samhälle.

Emån som rinner förbi Högsholm har också en historia som man ville skulle leva vidare. Även historik kring kraftverket, kvarnen och fisket skulle ingå i detta informationsmaterialet. Syftet var även att skapa en bättre tillfartsväg så rörelsehindrade lättare kan nå området och att bygga en handikapptoalett. Man ville även sanera trafiken inom området för att minska skadegörelse och för att öka medvetenheten om att detta område måste skyddas i framtiden.

Tanken var även att den närliggande gymnasieskolan och även andra skolor i kommunen skulle kunna använda informationen och vandringsleden inom området som en resurs och att genom kunskapen få eleverna att lära sig mer om natur och kultur ute i närmiljön.

Genomförda åtgärder

0,3 ha före detta ängsmark har hägnats in så att betning åter kan bedrivas och där betar får från augusti till oktober. Även en skötselplan har tagits fram så att man i framtiden behåller områdets karaktär.

850 meter vandringsled belagd med stenmjöl har anlagts i området och åtta informationstavlor som ökar kunskapen om vårt kulturarv har satts upp längs med den. Informationstavlorna tar upp ämnen som, Gården Högsholms historia, Gärdsgårdens betydelse i det gamla jordbrukssamhället, Geologin i området med fokus på flyttblocken, Hembygdsparken Lanhagens historia, Jätte-ekarnas betydelse för den biologiska mångfalden och Lanfiskets historia i Lanhagen.

En ny och bättre tillfartsväg så rörelsehindrade lättare kan nå området har gjorts och en handikapptoalett har uppförts i en av de gamla byggnaderna i Lanhagen.