Vattenrådet är ett organ för intresserade inom Alsteråns avrinningsområde och består av människor från olika verksamhetsområden. Vattenrådets mål är att verka för en uthållig förvaltning av vattenresursen inom avrinningsområdet samt att kunna ge lokala synpunkter vid samrådsärenden från Vattenmyndigheten.

Projektet har uppkommit för att Alsterån inte uppfyller EU:s miljökvalitetsnorm "god status". Alsterån är ett av de renaste vattnen i södra Sverige och därför är syftet med projektet att skapa ett åtgärdsprogram för Alsterån.

Medlemmarna i Vattenrådet kommer att utbildas om Alsterån, vattnets status och vilka åtgärder som är möjliga för att uppnå bättre vattenstatus.

Läs mer på Alsteråns Vattenråds webbplats