Här är du: Besökare » Turism » Allemansrätten

Allemansrätten

Håll Sverige Rent driver på uppdrag av Naturvårdsverket en informationskampanj om allemansrätten som syftar till att sprida kunskap om allemansrätten till alla de som nyttjar den svenska naturen.
Vet du vad som gäller när du använder naturen som din arena?
Information om allemansrätten:
Håll Sverige Rent
Naturvårdsverket

Information about the Outdoor Access Rights:
Håll Sverige Rent
Naturvårdsverket

Naturvårdsverket informerar om förbudet mot terrängkörning på barmark. Läs mer.

https://www.youtube.com/watch?v=EQHUubsAifw&feature=youtu.be

Allemansrätten
Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller sitter på en sten och tänker. Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

Allemansrätten ger oss alla möjligheten att tillfälligt och hänsynsfullt vara i naturen utan att fråga markägaren om lov. Rättigheterna medför också skyldigheter att inte förstöra något eller störa markägaren eller andra som är ute i naturen.  Att cykla, rida, bada och vandra i naturen med mera ingår i allemansrätten.

Naturvårdsverket har tagit fram information om allemansrätten på flera olika språk. Informationen finns dels på Naturvårdsverkets hemsida, och dels som broschyrer som kan laddas ner som pdf-filer eller beställas gratis (endast porto tillkommer). Nedan finns länkar till denna information och även till viss annan information.

Förstasidan: www.allemansrätten.se

Information om vad som gäller vid olika typer av aktiviteter: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/

Eldning och allemansrätt – folder på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida: https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Eldning-och-allemansratt/
Informationsmaterial om allemansrätten på svenska: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/informationsmaterial/
Informationsmaterial om allemansrätten på andra språk: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Allemansratten-pa-andra-sprak/

Allemansrätten på teckenspråk: http://www.naturvardsverket.se/Teckensprak/Allemansratten/

Ny publikation om allemansrätten som riktar sig till alla som vi lära sig mer om allemansrätten, och framförallt till de som arbetar med naturvägledning.

Allemansrätten – en vägledning: http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/1300/978-91-620-1304-2/

Arbetet med allemansrätten: http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Allemansratten/

Motortrafik i naturen: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Motortrafik-i-naturen/

Information om fridlysta arter: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Fridlysta-arter/
Råd om vilda djur: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Rad/

Senast kontrollerad: 2018-07-23.
Snabbval